Gallery

อบรม Service Mind พ.ย. 63

Posted on : 20 Nov 2563
#เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ ❤️ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงานให้นำความรู้จากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดด้านการให้บริการ ที่ดีต่อลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร