Gallery

ซากุระฯปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

Posted on : 24 Sep 2564

ด้วยความห่วงใย ในความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ผู้มาติดต่อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารสำนักงานและคลังสินค้า และทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19
รวมทั้งสนับสนุนและติดตามให้พนักงานทุกคนได้รับการจัดสรรวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เป็นการลดความเสี่ยงและลดโอกาสในการติดเชื้อ ปลอดภัยทุกคน